HM
HM Music And Film Production

A'Graf

engl-Betta
A'Graf-Hayk Aghakhanyan born in Kapan on May 19, 1998.

2007 he started to get interested in rap.

2011to begin a amateur rap career.


Learning Kapan Kapan No. 1 secondary school attended by A. Khachaturian Piano No. 1 music school first, then the brass band tenor sections.

After graduating from secondary school No. 1 in Kapan. No. 2 education school in high school.


A'Graf-made ​​HAY-ARM group was dissolved after the M'Kyan-acquainted with and joined HM ​​production-on


arm
A'Graf-ը նույն ինքը Հայկ Աղախանյանը՛ ծնվել է 1998թ մայիսի 19-ին Կապանում:
2007 թվականից սկսել է հետաքրքրվել ռեփով:
2011-ից սկսում է զբաղվել սիրողական ռեփով:

Սովորելով Կապանի թիվ 1 միջն դպրոցում հաճախել է Կապանի Ա.Խաչատրյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոցը՛ նախ դաշնամուրի, ապա փողային նվագախմբի տենոր բաժինները:
Ավարտելով Կապանի թիվ 1 միջն. դպրոցը՛ ուսումը շարունակում է թիվ 2 ավագ դպրոցում:

A'Graf-ը հանդես է եկել HAY-ARM խմբում, որի լուծարումից հետո ծանոթացել է
 M'Kyan-ի հետ և միացել է HM production-ին: